Placeholder

MARCHMOTION

บล็อกสำหรับบันทึกเรื่องราวในการเขึยนโปรแกรม รวมถึงเผยแพร่ความรู้ในบางเรื่องที่คิดว่าจะเป็นประโยชน์กับคนอื่น โดยที่จะอัพเดตเรื่องราวหรือบทความต่างๆให้ได้สม่ำเสมอเท่าที่จะเป็นไปได้ ซึ่งจะเน้นเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับ web dev และ game dev เป็นหลัก